WI-C400/LZ E_5010923683976_Features

Features NFC và BLUETOOTH® Phát trực tiếp dễ dàng với khả năng nghe một chạm qua BLUETOOTH®. Chỉ cần chạm thiết bị của bạn vào logo NFC. Thời gian sử dụng pin 20 giờ ...
Tiếp tục đọc