Mật khẩu phải là:
-8 to 20 ký tự
-một chữ cái viết thường
-một chữ cái viết hoa
-một con số
-một ký tự đặc biệt
(ví dụ: Sony_1234#)

Quay lại